w przypadku osnowy grawimetrycznej – europejski grawimetryczny układ odniesienia, określony przez jednolitą europejską
sieć grawimetryczną, którego fizyczną realizacją na obszarze kraju są punkty absolutne, na których pomiary
przyspieszenia siły ciężkości Ziemi zostały wykonane grawimetrami absolutnymi, które uczestniczyły co najmniej
w dwóch międzynarodowych kampaniach porównawczych;
3) w przypadku osnowy magnetycznej – europejski magnetyczny układ odniesienia, określony przez sieć obserwatoriów
magnetycznych w Europie, którego fizyczną realizacją na obszarze kraju są magnetyczne punkty wiekowe, na których
pomiary wartości elementów pola magnetycznego Ziemi zostały odniesione do wartości określonych w obserwatorium
magnetycznym.
2. Podstawowe bazowe osnowy geodezyjną, grawimetryczną i magnetyczną stanowią punkty wyznaczone w sieciach
o najwyższej dokładności, rozmieszczone równomiernie na obszarze całego kraju, realizujące na tym obszarze układy odniesienia,
o których mowa w  Geodeta Olsztyn.
3. Szczegółową osnowę geodezyjną stanowią punkty wyznaczone w sieciach będących rozwinięciem podstawowej
osnowy geodezyjnej. Stopień zagęszczenia punktów jest zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania terenu,
większy na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod inwestycje, a mniejszy na terenach rolnych i leśnych, przy
czym przeznaczenie terenu określa się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku na podstawie kierunków zmian w przeznaczeniu terenów, określonych w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.

Reklamy

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione
w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają
obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o ustaleniu tego numeru; geodeta Olsztyn
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza
się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo
posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić
obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości
lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego i mapka do celów projektowych.

1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w

imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji

geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności geodezja Olsztyn:

1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:

a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami

ustawy,

b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne

funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;

3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej

w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

4) ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie

zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji

gruntów i budynków;

5) (uchylony);

6) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań

w trybie art. 6a ust. 4.

2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:

1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie;

2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.